Αιτήσεις

Αθλητικό σωματείο, και για τα αθλήματα, που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2023 (και δεν έχει στο μεταξύ διαγραφεί) θεωρείται έως και την 15.06.2024 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2024, και αν υποβάλει εμπροθέσμως (έως 15.6.2024), αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του τότε θεωρείται έως και την 31.12.2024 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2024. Τα αθλητικά σωματεία, που έλαβαν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) από την 1η.7.2023 έως και την 15η.5.2024 (και δεν έχουν στο μεταξύ διαγραφεί), θεωρούνται έως την ολοκλήρωση του ελέγχου και σε κάθε περίπτωση έως και την 31η.7.2024 εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2024, εφόσον έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής.

Loading...